TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

ACT CONSTITUTIV 2 - Economie

 

ACT CONSTITUTIV

 

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL

SOCIETATII COMERCIALE

MODERN S.A

 

Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni “Modern S.A”, avand ca asociati
            1. Societatea comerciala “Millenium”S.A , persoana juridica romana, cu sediul social in Galati, str siderurgistrilor nr.26 blocA2 scII etaj 2 ap 32 inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nrJ48/13921
/92 reprezentata prin domnul Lache Robert Cristian in calitate de director general.
            2. Societatea comerciala “Nova-net S.R.L”, persoana juridica cu sediul in localitatea Galati str Tecuci nr 208 bl O1 scII ap26 inregistrata  la Oficiul Registrului comertului sub nr J48/12571/97 reprezentata prin domnul Stratulat Bogdan in calitate de  administrator
            3. Societatea comerciala “Aladin S.R.L. persoana juridica , cu sediul in Galati , str. Brailei  nr.5, inmatriculata la Oficiul Registrului comertului sub nr.J48/ 6458 /1997 , reprezentata  prin d-na Lache Emilia in calitate de asociat unic .
            4. Stratulat Georgeta , cetatean roman , nascuta la data de 22.oct.1968 in Galati , domiciliata in Galati , str. Libertatii nr.52 , posesoare a buletinului de identitate seria G.T. nr. 523816 eliberat de Politia municipiului Galati la data de 15.02.1996 .
            5. Tasca  Vasile , cetatean roman , nascut la data de 29 mai 1962 in Galati , domiciliat in Galati,  Tig.I, Str.Partizanilor ,Bl. C 12 , ap 52 , posesor al buletinului  de identitate seria B.G. nr. 523615 eliberat  de Politia municipiului Galati la  data de 12.06.1991 in calitate de actionari fondatori am convenit sa infiintam societatea comeriala sub forma  ,, societate pe actiuni” denumita  MODERN S.A.  , desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA .
            Societatea astfel constituita este persoana juridica romana si va functiona potrivit reglementarilor legale privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 , astfel um a fost modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/1997.
                       
Capitolul I.- Denumirea, emblema  si  forma juridica a societatii
           
Art.I. -Societatea va purta denumirea soceitatea comerciala MODERN S.A. .
            In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE , trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul  social, nr. de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal.
            Art.2.-Emblema societatii este formata dintr-un desen conform desenului  din anexa la contract.
            Art.3.- Partile contractante convin sa constituie o societate comerciala  avand forma juridica de societate pe actiuni.
                       

Capitolul II.- Sediul , durata societatii

           
Art.4.-Sediul  social al societatii este in Romania, Galati, str. Domneasca nr. 50 .
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.
            Societatea poate infiinta filiale , sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.
            Art.5.-Durata de functionare a societatii este convenita la 5 ani, putand fi prelungita pe aceiasi durata , daca nu este dizolvata  inainte de expirarea termenului.
                       

Capitolul III . -Obiectul de activitate

           
Art.6.-Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:
Producerea de mobila , cherestea, pal si alte produse din lemn;
Comercializarea in tara si in strainatate a produselor enumerate la pct. a )prin depozite si magazine proprii sau ale unor persoane en-gros si en-detail , inclusiv in targuri, expozitii, piete special amenajate, cu respectarea legislatiei in vigoare .
Prestari de servicii demontare mobilier, service , asigurarea bazei materiale din tara si import;
Operatiuni de reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu si /sau pe contul tertilor, in Romania si in strainatate , prin contracte de : vanzare –cumparare , mandat, agent, comision, depozit, consignatie;
Executare de l.ucrari privind intretinerea si repararea utilajelor necesare fabricarii mobilei si a celorlalte produse din orice operatiuni accesorii sau conexe necesare obiectului de activitate, inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
            Art.7- Domeniul si activitatea  principala .
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala MODERN S.A.o costituie productia de masini pentru industria mobilei si productia de mobila.
                       

Capitolul IV. –Capitalul social si actiunile

           
Art.8.- Capitalul social subscris consta in numerar si este in valoare totala de 25.000.000 lei , varsat integral la data  constituirii societatii.
Capitalul social subscris este divizat in actiuni nominative, in valoare egala de 100.000 lei fiecare.
            Art.9-Aportul la capitalul social si cota de participare pentru fiecare actionar se cifreaza dupa cum urmeaza:
            -Societatea Comerciala Millenium S.A. , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social.
            -Societatea Comerciala Nova-net S.R.L. , un aport in valoare de 5.000.000 lei, reprezentand 20% din capitalul social:
            -Societatea comerciala Aladin S.R.L. , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social;
            D-na Stratulat Georgeta , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul soial;
            D-nul Tasca Vasile , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social.
            Art.10 – Actiunile se repartizeaza intre actionari proportional cu aportul subscris, dupa cum urmeaza:
Societatii Comerciale Millenium S.A. ii revin 50 actiuni nominative numerotate de la 1 la 50 reprezentand 20% din capitalul subscris.
Societatii Comerciale Nova-net S.R.L. ii revin 50 actiuni nominative numerotate de la 51 la 100 , reprezentand 20% din capitalul subscris;
Societatii Comerciale Aladin S.R.L. ii revin 50 actiuni nominative , numerotate de la 101 la 150 , reprezentand 20% din capitalul subscris.
D-nei Stratulat Georgeta ii revin 50 actiuni nominative, numerotate de la 151 la 200 , reprezentand 20% din capitalul subscris.
Capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii.
Certificatele pentru dovedirea actiunilor se emit de societate prin reprezentantii sai legali, corespunzator numarului de actiuni al fiecarui actionar.
 Dupa constituire , societatea va emite actiuni care vor cuprinde urmatoarele date:numele , prenumele si domiciliul actionarului sau denumirea si sediul acestuia , denumirea si durata societatii ,  data contractului de societate , numarul din Oficiul Registrului comertului sub care se afla inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea, capitalul social , numarul actiunilor detinute, numarul de ordine si valoarea nominala a acestora , varsamintele efectuate.
            Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor care se pastreaza la sediul societatii.
            Art.11.-Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune semnata de unul dintre membrii consiliului de administratie.Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de 3 ani , socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transcriere in registrul societatii.
            Art.12.-Reducerea sau marirea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare , in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
                       
Capitolul V.-Conducerea si administrarea societatii
           
Art.13-Partile contractante au convenit ca societatea sa aiba urmatoarele organe de conducere:
            -Adunarea generala a actionarilor , care este organul suprem de conducere.Modul de organizare si de functionare va fi prevazut in statutul societatii .
            -Consiliul de Administratie , cu atributiile si raspunderile care vor fi modificate si completate de Adunarea generala a actionarilor si se vor stabili prin statutul de organizare si functionare a societatii, este organul de conducere operativa a societatii.
                       

Capitolul VI-Controlul activitatii societatii

           
Art.14-Partile contractante convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de actionari in mod direct, in conditiile legii si statutului , precum si de un numar de 3 cenzori. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
            Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor , in conformitate cu prevederile art.114-117 din Legea nr.31/1990 si cu statutul societatii.
                       
Capitolul VII- Amortizarea mijloacelor fixe .

 

Art.15- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare formate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare.
            Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate.
            Destinarea sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare.
           

Capitolul VIII. –Evidenta activitatii economico-financiare

           
Art.16 –Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.
            Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.
            Art.17- Repartizarea profitului net
            Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale , profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social , dupa prelucrarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori.
           

Capitolul IX-Forta de munca

           
Art.18-Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare .
            Salarizarea personalului angajat se  va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii.
            Totodata , societatea va putea incheia contracte civile de colaborare ( prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 16 ori

nota totala NAN

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1283)

Ultimele cautari