TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Drept civil - Drept

Întreaga viaţă a omului, de la naÅŸtere ori în legătură cu acest moment, ÅŸi până la moarte, dar ÅŸi în privinÅ£a acestui eveniment legat de lăsământul succesorului, este reglementată în aspectele sale esenÅ£iale de normele dreptului civil.
InstituÅ£iile juridice aparÅ£inătoare acestei ramuri a dreptului contribuie într-o măsură importantă la reglementarea vieÅ£ii persoanei juridice, de la înfinÅ£are, ori în legătură cu acest proces ÅŸi până la încetarea ei prin reorganizare ÅŸi dizolvare, ba chiar ÅŸi în privinÅ£a consecinÅ£elor ce decur din aceste măsuri.”
Mihail Eliescu, Traian IonaÅŸcu, Tutor R. Popescu, Ilie Stoenescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actul juridic civil
Noţiunea actului juridic civil. Terminologie
            În sens larg, prin fapte juridice se înÅ£eleg atât acÅ£iunile omeneÅŸti săvârÅŸite cu intenÅ£ia sau fără intenÅ£ia de a produce efecte juridice, cât ÅŸi evenimentele, adică faptele naturale.
            În sens restrâns, prin fapte juridice se înÅ£eleg numai acÅ£iunile omeneÅŸti săvârÅŸite fără intenÅ£ia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc în puterea legii, precum ÅŸi evenimentele, care sunt împrejurări care se produc independent de voinÅ£a omului dar de care legea civilă leagă anumite consecinÅ£e juridice.
            Prin urmare, dacă la faptele juridice în sens restrâns se adaugă actele juridice, adică acele acÅ£iuni omeneÅŸti săvârÅŸite cu intenÅ£ia de a produce efecte juridice se ajunge la noÅ£iunea de fapte juridice în sens larg.
            Trebuie precizat că în literatura juridică ÅŸi în practica judiciară s-au cristalizat noÅ£iunile astfel: actele juridice sunt acÅ£iunile omeneÅŸti săvârÅŸite cu intenÅ£ia de a produce efecte juridice, iar faptele sunt acÅ£iunile omeneÅŸti săvârÅŸite fără intenÅ£ia de a produce efecte juridice, care însă se produc în temeiul legii, la care se adaugă ÅŸi evenimentele (deci faptele juridice în sens restrâns).
            Considerat în sensul conceptului tradiÅ£ional, actul juridic civil a fost definit:
·        „...un act de voinţă săvârÅŸit cu scopul de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica sau stinge un raport juridic”1
·        „...un act de voinţă săvârÅŸit cu scopul de a produce efecte juridice, adică de a crea, de a transmite, de a modifica sau de a stuinge un raport juridic”2
·        „...actul de voinţă săvârÅŸit de subiectele de dreptuir pentru a crea, modifica sau stinge un raporturi juridice în temeiul dreptului obiectiv ÅŸi în limitele pe care acestea le statorniceÅŸte”3

 

Pentru o definiÅ£ie corectă ÅŸi completă actului juridic civil, se impune luarea în considerare a următoarelor elemente:
·        actului juridic civil este o manifestare de voinţă, este, deci, în primul rând rezultatul unei hotărâri lăuntrice, rezultatul unui proces volutiv
·        scopul exprtimării manifestării de voinţă în constituie producerea de efecte juridice civile; este elementul care diferenÅ£iază actului juridic civil de faptul juridic civil săvâÅŸit fără intenÅ£ia de a produce asemenea efecte.
·        efectele juridice avute în vedere trebuie să privească naÅŸterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile concrete, element care deosebeÅŸte actului juridic civil de actele juridice din celelalte ramuri ale dreptului.

 

Clasificarea actelor juridice civile
În circuitul civil se întâlnesc nenumărate ÅŸi diverse acte juridice, de aceea este necesar ca ele să fie clasificate după anumite criterii în categorii de acte juridice, având în vedere manifestările de voinţă cu aspecte înrudite. Principalele criterii de clasificare ÅŸi categorii de acte juridice, care se examinează în literatura de specialitate sunt următoarele:
a)     în raport de numărul părÅ£ilor actele juridice se împart în unilaterale, bilaterale ÅŸi multilaterale
b)     în raport de scopul urmărit de părÅ£i la încheierea lor, actele juridice se divid în acte cu titlu oneros ÅŸi acte cu titlu gratuit. La rândul lor cele de tip cu titlu oneros se subdivid în acte comutative ÅŸi aleatorii, iar cele cu titlu gratuit se subdivid în libertăţi ÅŸi acte dezinteresate;
c)      în raport de efectele produse, se disting: acte constitutive, translative ÅŸi declarative
d)     în raport de importanÅ£a lor faţă de un bun sau un patrimoniu, actele juridice se împart în acte de conservare, de administrare, de dispoziÅ£ie;
e)     în raport de conÅ£inutul lor actele juridice se divid în: patrimoniale ÅŸi nepartimoniale.
f)        în raport de modul de încheiere se deosebesc acte consensulae, solemne, reale
g)     în raport de momentul când îÅ£i produc efectele, se disting acte între vii (inter vivos) ÅŸi acte pentru cauze de moarte (mortis causa)
h)      în raport de rolul voinÅ£ei părÅ£ilor în stabilirea conÅ£inutului actelor juridice, se deosebesc acte subiective ÅŸi acte condiÅ£ie
i)        în raport de intensitatea ÅŸi siguranÅ£a oferită titularilor de drepturi, se disting acte pure ÅŸi simple ÅŸi acte afectate de modalităţi
j)        în raport de legătura dintre ele, actele juridice se divid în principalele ÅŸi accesorii
k)      în raport de legătura lor cu cauza, actele sunt cauzale ÅŸi abstracte

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 72 ori

nota totala 9.67

autor: danut


Inscriere in newsletter

Referate facultate (165)

Ultimele cautari